Kursutbud

Kurs I för specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och andra specialiteter.

Mål:
Att lära och träna konsultationsprocessens grundläggande steg och metod, så att din kliniska vardag blir lättare och mera effektiv. Att lära sig att använda video i handledningssammanhang. Godkänd kurs uppfyller kraven enligt delmål b1 (a1, c3),( SOSFS 2015:8) och delmål STc1 (SOSFS 2021:8)Läkarnas specialiseringstjänstgöring.

 Innehåll:
Före kursen lämnas sammanfattning och reflektioner över tre vetenskapliga artiklar. Varje deltagare tar med sig fyra patientfall, både lätta och svåra ur en kommunikativ synvinkel. Kursen inleds med presentation i stor grupp och i liten grupp med åtta deltagare. I konsultationslaboratoriet tränas konsultationen med hjälp av patientspel. Man gestaltar sin egen patient och en kollega tar rollen som läkare. I patientrollen upptäcker man vad som fungerar bra i konsultationen. Samtalet spelas in på video och analyseras därefter. Man tränar konstruktiv återkoppling. Kursen avslutas med en samtalsövning utgående från karta över socialt nätverk. Vi arbetar 5 1⁄2 kursdagar med 11 tre-timmars pass, teori i stor grupp och i liten grupp, praktiska övningar i liten grupp.

Efter kursen spelar varje deltagare in en konsultation på video och skriver en analys av den enligt en mall. Denna mall skickas till kurshandledaren, som sedan skickar kursintyget.

Avancerad Kurs (f.d. kurs II) för läkare som har gått Kurs I på Kalymnos eller motsvarande och som vill ha och träna handledning på video.

Mål:
Att du skall ha få hjälp med svåra patienter och känna dig mera säker i att handleda i konsultationsprocessen och videoanalys.
Att du har lärt dig mer om konsultationsmetoder, utmaningar och svårigheter i handledarrollen.

Innehåll:
Före kursen lämnas sammanfattning och reflektioner över tre vetenskapliga artiklar, om detta inte redan är gjort i steg I. På kursen får du handledning på egna videos i grupp och tränar även på handledarrollen under handledning av gruppledaren.

Vad innebär handledning? Vad är skillnaden mellan handledning och undervisning? Hur undviker man terapi? Vad ingår i ett handledningskontrakt? Diskussion om svårigheterna i konsultationsprocessen? Hur ger man en balanserad feedback? Hur växlar man mellan att vara kamrat, kollega och handledare?

Man tar med sig två videos, en med betoning på konsultationsprocessen, en som man vill ha handledning på, och två fall för patientspel. Vi kommer att koncentrera oss på Patientens del och Gemensam del.

Vi arbetar 5 1⁄2 kursdagar med 11 tre-timmars pass, teori i stor och i liten grupp, praktiska övningar i grupp. Vi kommer att arbeta båda med patientspel och inspelade videos.

Beroende på hur många som anmäler sig på avancerad kurs och handledarkurs kan vi slå ihop deltagarna, men vi kommer alltid att planera kursen med utgångspunkt i deltagarnas förutsättningar och önskemål.

Kurs i handledning

Kursen innehåller träning i att handleda konsultationsprocessen och videohandledning – delmål 16 / delmål a1 – och är ämnad för ST-läkare och specialister i allmänmedicin (nuvarande och kommande handledare) Den ger kompetens och träning i att handleda konsultationsprocessen i grupp. Kursen riktar sig även till specialister och ST-läkare som redan har gått grundkurs i konsultation (Kurs I eller motsvarande).

Mål:
På kursen tränar vi handledning både individuellt och i grupp. Målet är att du efter kursen skall känna dig mer säker i att leda och handleda i konsultationsprocessen och videohandledning och ge balanserad feedback. Du har då lärt dig mer om metoderna, utmaningar och svårigheter i handledarrollen, och hur man bemöter dessa.

Innehåll:
Före kursen lämnas sammanfattning och reflektioner över tre vetenskapliga artiklar om detta inte är gjort i Steg I. Vad händer i en grupp? Hur skapar man en trygg och lärande grupp? Hur kan gruppledaren gynna processen? Vad innebär handledning? Vad är skillnaden mellan handledning och undervisning? Hur undviker man terapi? Vad ingår i ett handledningskontrakt? Diskussion av svårigheterna i konsultationsprocessen? Hur ger man en balanserad feedback? Hur växlar man mellan att vara kamrat, kollega, handledare, lärare och kontrollant? Vilka krav kan handledaren ställa på den handledde och vice versa.
Genomgång av formalia: Författningar och målbeskrivning för ST och AT, godkännandeprocessen, Socialstyrelsens roll, begreppsdefinitioner, vårdgivare, huvudman etc.

Metod:
På kursen tränar vi handledning både individuellt och i grupp. Vi utgår både från patientspel, egna videoinspelade konsultationer och video av handledning. Deltagarna får handleda varandra och sedan få handledning på handledning. Grupprocessen kommer att följas och diskuteras. Diskussion om hur man kan godkänna en video enligt mål b1 och hur man kan formulera utvecklingsbehov för kollegor som ännu inte har uppnåd målen. Föreläsningar.

Form:
Vi arbetar 5 1⁄2 kursdagar med 11 tre-timmars pass, teori och grupparbete i stor och i liten grupp.

Förberedelse:
Ta med dig tre videos, en med betoning på konsultationsprocessen, en som du vill ha handledning på, en av en handledningssituation, och ett fall för patientspel. Läsning och skriftlig reflektion över två artiklar före kursen.

Kurs för specialistläkare inom allmänmedicin och andra specialiteter.

Mål:
Att lära och träna konsultationsprocessen så att din kliniska vardag blir lättare och mera effektiv. Vi lär oss att använda de fem korten i patientens del och vi arbetar med video och återkoppling.

Innehåll:
Före kursen lämnas sammanfattning och reflektioner över två vetenskapliga artiklar. Varje deltagare tar med sig fyra patientfall, både lätta och svåra ur en kommunikativ synvinkel. Ta med två video av egna patientmöten. Kursen inleds med presentation i stor och i liten grupp med åtta deltagare. I konsultationslaboratoriet tränas konsultationen först med hjälp av patientspel. Man gestaltar sin egen patient och en kollega tar rollen som läkare. I patientrollen upptäcker man vad som fungerar bra i konsultationen. Samtalet spelas in på video och analyseras därefter. Senare på kursen tittar vi på våra inspelade patientvideos och tränar konstruktiv återkoppling.

Kursen avslutas med en samtalsövning utgående från karta över socialt nätverk. Vi arbetar 5 1⁄2 kursdagar med 11 tre-timmars pass, teori i stor och i liten grupp. Efter kursen spelar varje deltagare in en konsultation på video och skriver en analys av den enligt en mall. Denna mall skickas till kursläraren, som sedan skickar kursdiplom.