om Kalymnoskursen

om Kalymnoskursen

Ladda hem kursbeskrivning som Wordfil.

Kurserna erbjuder undervisning och träning i patientcentrerad konsultationsmetod enligt Kalymnosmodell. Metoden är väl beprövad och har visats vara effektiv, patientsäker, öka nöjdhet och compliance/concordance hos patienten samt underlätta läkarens arbete och motverka stressbesvär i yrkesvardagen. Med denna metodik tas patientens egen agenda på allvar, hens autonomi och självbestämmanderätt respekteras.

Möjlighet ges att förbättra egna konsultationer genom att grundligt arbeta igenom konsultationens tre faser; Patientens del, Läkarens del och den Gemensamma delen.

I Patientens del arbetar vi med fem kort. Kortfattat startar konsultationen öppet och patienten får i lugn och ro delge sin historia samt uttrycka sina tankar, sin oro och sina önskemål (tanke, oro och önskan är patientens tre kort). I Patientens del har läkaren två kort att spela, nämligen  att bekräfta/ge kvitto och att sammanfatta. Innan man kan gå över i Läkarens del med mer riktade medicinska frågor görs en sammanfattning av patientens historia och hens tre kort. Slutligen, i Gemensam del, svarar läkaren på de frågor (korten) som patienten hade med sig, ger sin läkarbedömning och kommer tillsammans med patienten fram till en planering vad gäller behandling och uppföljning.

Deltagarna arbetar med konsultationen genom att göra videoinspelade rollspel/patientspel under handledning av erfarna kurslärare som alla är kliniskt verksamma specialister i allmänmedicin och väl förtrogna med och utbildade i metoden. Feedback/återkoppling ges i mindre grupper och där ges också utrymme för personlig utveckling och självreflektion. Deltagarna/läkarna får insikt om personliga reaktioner, försvar, egna hinder och resurser.

Vi använder en strukturerad metod (Fönstermodellen) för grupphandledningen av video-inspelade patientspel. (Ref: Om att vara handledare.  Allmän Medicin nr 3, 2008.)

Sista dagen arbetar vi med begreppet socialt nätverk och dess möjligheter som diagnostiskt och terapeutiskt redskap.

Målet är att läkaren tillägnar sig kunskaper och färdigheter i metoden och samtidigt blir mer insiktsfull vad gäller egna resurser och eventuella svagheter. Så kan yrkesvardagen bli lättare, det dagliga arbetet få högre kvalitet och risken för utbrändhet minska.

 Målgrupp
Specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och andra kliniskt verksamma specialiteter.

 Form
Dagen består av två sessioner. De inleds med en kort teoretisk genomgång och diskussion i plenum. Därefter arbete i grupper om åtta personer. Där inspelas patientspel på video, som sedan visas på en tv i gruppen och handleds/analyseras enligt Fönstermodellen.

Litteratur:
1. Om att vara handledare. Allmän Medicin 3.2008.
2. Larsen J-H, Neighbour R. Five Cards – a simple guide to beginning the consultation. Br J Gen Pract 2014; 64: 150-51.
3.W.Langewitz et al. Spontaneous talking time at start of consultation in outpatient clinic: cohort study BMJ 2002;325:682–3
4. Larsen J-H. Patientsamtalet – handbok i mötet mellan patient och läkare. Lund: Studentlitteratur, 2015.
5. Larsen JH et al. P-R-A-C-T-I-C-A-L: a step-by-step model for conducting the consultation in general practice. Fam Pract. 1997 Aug;14(4):295-301
6. Patientcentrerad konsultation, www.internetmedicin.se
7. Larsen J-H, Nordgren G. Improving patient-doctor communication through the use of ’receipts’. Educ Prim Care https://doi.org/10.1080/14739879.2018.1483210
8. Mall för Macro Micro handledning

9. Larsen J-H, Nordgren G, Ahlkvist J, Grafström J. Helping doctors to improve the ’Patients Part’ of the consultation using the ’Macro-Micro supervision’ teaching method. Educ Prim Care. DOI: 10.1080/14739879.2019.1565926.

Pris
Kursavgift, transfer Kos – Kalymnos tur och retur, hotell med frukost, två middagar och lärobok:

se anmälningssidan