om Kalymnoskursen

om Kalymnoskursen

Ladda hem kursbeskrivning som Wordfil.

Kurserna erbjuder undervisning och träning i patientcentrerad konsultationsmetod enligt Kalymnosmodellen. Metoden är väl beprövad och har visats vara effektiv, säker, med ökad nöjdhet och compliance/concordance hos patienterna.

Läkare som gått kursen vittnar om att de efter kursen fått en lättare och mera tillfredsställande yrkesvardag. De känner mindre stress och har lättare att hantera utmanande och komplicerade patientmöten.

På kursen kommer vi att grundligt arbeta igenom konsultationens tre faser, särskilt Patientens del och Gemensam del. En dag ägnas åt egenvård genom att fokusera på det sociala nätverket.

I Patientens del tränar vi på att stödja patientens berättelse genom att ge kvitton och sammanfattningar så att patienten i lugn och ro kan delge sin historia samt uttrycka sina tankar, sin oro och sina önskemål. Övergången till Läkarens del markeras genom en sammanfattning.

I Gemensam del adresserar och svarar läkaren i möjligaste mån på de frågor patienten hade med sig till besöket. I samråd med patienten upprättas därefter en plan avseende ev. vidare utredning och behandling. Konsultationen avslutas med att läkaren efterhör vad patienten tar med sig från besöket.

Konsultationsfärdigheterna tränas genom videoinspelade patientspel. Återkoppling ges under ledning av erfarna kurslärare som alla är kliniskt verksamma specialister i allmänmedicin och väl förtrogna med och utbildade i metoden. Det ges även utrymme för självreflektion.

 Målgrupp
Specialistläkare och ST-läkare inom allmänmedicin och andra kliniskt verksamma specialiteter.

 Form
Dagen består av två sessioner. De inleds med en kort teoretisk genomgång och diskussion i plenum. Därefter arbete i grupper om åtta personer. Där inspelas patientspel på video, som sedan visas på en tv i gruppen och handleds/analyseras enligt Macro-Micro

Litteratur:
1.  Larsen J-H. Patientsamtalet – handbok i mötet mellan patient och läkare. Lund: Studentlitteratur, 2023.

2. Larsen J-H, Neighbour R. Five Cards – a simple guide to beginning the consultation. Br J Gen Pract 2014; 64: 150-51.

3. Larsen J-H, Nordgren G. Improving patient-doctor communication through the use of ’receipts’. Educ Prim Care https://doi.org/10.1080/14739879.2018.1483210Om att vara handledare.

4. Om Handledning, Larsen J-H, Hedberg C. Om Handledning, Allmän Medicin 3.2008.

5. W.Langewitz et al. Spontaneous talking time at start of consultation in outpatient clinic: cohort study BMJ 2002;325:682–3

6. Larsen JH et al. P-R-A-C-T-I-C-A-L: a step-by-step model for conducting the consultation in general practice. Fam Pract. 1997 Aug;14(4):295-301

7. Patientcentrerad konsultation, www.internetmedicin.se

8. Mall för Macro Micro handledning

9. Larsen J-H, Nordgren G, Ahlkvist J, Grafström J. Helping doctors to improve the ’Patients Part’ of the consultation using the ’Macro-Micro supervision’ teaching method. Educ Prim Care. DOI: 10.1080/14739879.2019.1565926.

10. Patientcentrerad konsultation – bra för både patient och läkare LT, 2020;117:20056

Pris
Kursavgift, transfer Kos – Kalymnos tur och retur, hotell med frukost, två middagar och lärobok:

se anmälningssidan